Viimeiset vatvomiset ;)

Posted on

On ollut mielenkiintoista seurata, minkälainen meteli hankkeen pysähtymisestä on seurannut. Haluamme vielä tämän kirjoituksen myötä tuoda oman näkökulmamme asiaan ilman syytöksiä tai minkäänlaista katkeruutta. Emme ole keräämässä säälipisteitä tai pahoittaneet mieltämme, koska asiat ja kaikki siihen liittyvät tahot ovat kuitenkin toimineet parhaan näkemyksensä ja osaamisensa mukaan.

20157787_10155108108084160_3776834419210680217_o

 

Olemme iloisia siitä, että asia on herättänyt näin paljon kiinnostusta. Uutisoinnin seurauksena olemme saaneet lukemattoman määrän kannustavia viestejä, joissa ihmiset ovat sekä osoittaneet tukensa, että jakaneet omia osin vastaavanlaisia kokemuksiaan. Julkinen keskustelu aiheen ympärillä on myös hyvästä, jotta sekä yrittäjien että viranomaisten toiminta jatkossa voisi olla lähempänä vuoropuhelua ja aitoa yhteistyötä. Näin vältyttäisiin turhalta työltä, mielipahalta ja eurojen polttamiselta. Näimme hankkeeseen liittyvät viranomaiset yhteistyökumppaniemme kanssa alusta saakka ystävinä, emme vihollisina.

Haluamme vielä täsmentää kahta nyt julkisuudessakin esille noussutta aihetta, jotta asiasta ei nousisi enää suurempaa kohua, sillä päätös on päätös ja sen mukaan eletään.

 

1.Rahoitus

Olemme hieman huvittuneina lukeneet, miten ELY-keskuksen toimesta mediassa on viitattu siihen, ettei hankkeellemme ei ole myönnetty tukea. Ensimmäiseksi todettakoon, että rakennushanke ei missään vaiheessa ollut riippuvainen julkisesta rahoitustuesta. Saimme kuitenkin projektimme alkuvaiheessa suosituksen selvittää hankkeeseemme sopivia julkisia rahoituksia ja otimme apuun ulkopuolisen rahoituskonsultin.

Kävi ilmi, että näin kunnianhimoista hanketta voitaisiin lähteä tukemaan sekä ELY-keskuksen, että TEKESin toimesta, hieman eri lähtökohdista. Tämä ei ollut hankkeelle sen enempää mahdollistaja kuin hidastajakaan. Olimme iloisesti yllättyneitä, kun hankkeen esittelyn jälkeen molemmat tahot ilmaisivat halunsa ja kiinnostuksena lähteä tukemaan Kuru Resortin perustamista. Tämän myötä hankkeessa toiminut rahoituskonsultti otti vastuulleen hakemusten edistämisen.

TEKESiltä saimme myönteisen tukipäätöksen ja ELY-keskuksen maaseuturahoituksen investointituki oli myös hyvässä vauhdissa. Teknisesti rahoituspäätös voidaan hyväksyä vasta, kun investoinnin kokonaisbudjetti ja siihen liittyvät laskelmat ovat kaikki kasassa. Pyysimme lisäaikaa hakemuksen täydentämiselle tarkemman budjetin selvittämiseksi, koska tielinjauksen suunnittelu ja siihen liittyvien rakennuskustannusten selvittäminen, sekä ekologisten vesi- ja viemäröinti järjestelyjen selvittäminen ja vertailu vei aikaa odotettua pidempään. Mikään ei kuitenkaan viittannut siihen, että emme olisi saaneet hyväksyntää maaseuturahoituksen investointituelle, vaikka virallinen leima asiasta puuttuisikin.

Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa käydyn asioinnin keskiössä oli maaseuturahoituksen investointitukihakemus. Tukihakemus laitettiin vireille tammikuun 2017 loppupuolella ja sitä oli siis tarkoitus täydentää investoinnin kokonaisbudjetin ja laskelmien valmistuttua. Vireille asetettu hakemus liittyi siis KURU Resortin rakennusinvestointeihin. Lopullista hakemusta ei ole siis vielä jätetty, eikä näin ollen myöskään varsinaista rahoituspäätöstä ole olemassa. Tämä pitää siis täysin paikkansa. ELY-keskuksen suunnalla Kuru -hanke kuitenkin nähtiin maaseuturahoituksen kriteeristöjen näkökulmasta lähtökohdiltaan puollettavana ja ehdottomasti maaseudun elinvoimaa kehittävänä hankkeena. ELY-keskuksen elinkeinoasioita hoitavien viranomaisten suunnalta hankkeelle saatiin siis varsin kannustavaa palvelua ja ohjeistusta. Olemmekin erittäin tyytyväisiä saamamme ohjeistukseen ja hyvin sujuneeseen yhteistyöhön. Näissä olosuhteissa vireille jätetty hanke kuitenkin tullaan vetämään pois, eikä sitä viedä rahoituskäsittelyvaiheeseen.

Emme voi ihan mukisematta lukea ELY-keskuksen lausuntoja, joista voisi tulkita, että investointituki olisi pelkkää mielikuvituksemme tuotetta, tai olisi ollut kyseenalainen tämän hankkeen osalta. Olemme toimineet hankkeessa täysin rehellisesti ja vilpittömin tarkoitusperin ja uskomme edelleen, että tällä ja vastaavilla hankkeilla olisi valtava potentiaali sekä kotimaisen, että kansainvälisen kävijäjoukon palvelemiseksi.

 

2. Päätösmenettely

Meidän näkökulmastamme on eriskummallista, että saman ELY-keskuksen elinkeinotoiminnasta vastaavat virkamiehet näkevät hankkeen hyvänä ja saman koneiston ympäristötoiminnasta vastaavat puolestaan vastustavat. Voiko siis olla niin, että talon sisällä ei nyt tieto oikein kulje?

Tähän taustaksi sen verran, että ELY-keskus perustettiin vuonna 2010, yhdistämällä työ- ja elinkeinokeskukset, Tiehallinnon tiepiirit, alueelliset ympäristökeskukset. ELY-keskus tiivistää toimintansa seuraavasti:

”Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) hoitavat valtionhallinnon alueellisia toimeenpano- ja kehit- tämistehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. ELY-keskusten yhteiset arvot ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.”

Emme edes yritä suunnitella ELY-keskuksen toimintaa uudelleen, mutta haluamme tuoda esiin, että toiminta keskuksen sisällä ei kenties vielä ihan täytä asiakaslähtöisyyden ja yhteistyön kriteerejä. Olisimme mielellämme käyneet avointa ja rakentavaa keskustelua siitä, millä keinoin voisimme toteuttaa tavoitteemme mukaisen hankkeen.

Julkisuudessa on myös nostettu esiin, että ELY-keskuksen mukaan hanke olisi voinut vaarantaa alueen luontoarvot. Tämä on tietenkin tulkinnanvaraista, mutta meidän näkökulmastamme teimme kaiken mahdollisen pitääksemme huolta, että ympäristö, jonka uskomme parantavan ihmisten hyvinvointia, voi hyvin myös itsessään. Pelkästään rakennushankkeen kokoa mietittäessä lähtökohta oli, että pyrimme tekemään Kuru Resortista pienimmän mahdollisen, kuin taloudellisen kannattavuuden puitteissa olisi mahdollista toteuttaa. Poikkeuslupahakemuksessa hankkeen poikkeama on kuvattu seuraavasti:

”Haitallisuutta tarkasteltaessa suurin osa haitoista ennaltaehkäistään huolellisen suunnitteluvaiheen avulla. Iso Majajärven ympäristössä on luonnon ylisukupolvista jatkuvuutta, jota varjellaan rakennusprojektin aikana sekä toiminnan aikana. Tulemme edellyttämään, että tarvittavat harvennushakkuut tehdään yhdessä metsäammattilaisen kanssa niin, että työmaaohjeeseen kirjataan kaikki rakennusalueella säilytettävät vanhat puut. Metsän monimuotoisuuden näkökulmasta varmistamme, että pensaita ja alikasvospuita jää myös toteutuksen jälkeen runsaasti ympäristön suojaksi sekä ravinnoksi eläimille. Vesialueen kuormitusta ja haitallisuutta ennaltaehkäistään välttämällä rakennusalueella tehtävät avohakkuut.

Rakennusprojektin sekä toiminnan keskeisenä tehtävänä on varmistaa, että Iso Majajärven vesi pysyy puhtaana ja kirkkaana. Rakennusalueen rantametsä säilytetään varjoisana sekä asiakkaiden yksityisyyden, että ympäristön luonnonmukaisuuden vuoksi. Mökit rakennetaan rinteeseen vähintään 15 metrin päästä rannasta, jolloin maiseman kaunis rantapuusto säilyy ennallaan ja se ylläpitää viileässä ja kosteassa viihtyvää lajistoa. Rakennukset toteutetaan parhaiten ympäristöä palvelevalla tavalla, jotta myös vesistön virkistysarvo säilyy ja rantaa pysyy puustoisena, maisemallisesti eheänä ja kauniina.

Maapohjan osalta poikkeamien kuormittavuutta pienentää se, että mökkeihin rakennetaan kantava pohja, jolloin maahan ei tarvitse tehdä perustuksia. Poikeamien eroosiovaikutusten minimoimiseksi rakennusalueen järven puolelle ei rakenneta teitä, vaan kulku rakennuksiin tapahtuu luonnonmukaisten kävelypolkujen kautta. Poikkeamien osalta ympäristöön ei myöskään synny merkittäviä meluhaittoja, sillä tontti on laaja rakennusalueen välittömässä läheisyydessä ei ole muuta asutusta.”

Valitsimme projektimme vetäjäksi suunnittelutoimiston, jonka erikoisosaamista ovat luonnonmukaiset ja kestävät materiaali- ja energiaratkaisut. Missään vaiheessa emme olleet valmiita tekemään kompromisseja ekologisten tavoitteiden suhteen. Koska hankkeemme olemassaolon oikeutus on kiinni luonnon hyvinvoinnista, uskomme että kestävä rakentaminen ja luonon monimuotoisuuden varjeleminen olisivat ainoa vaihtoehto hankkeen toteuttamiselle. Meille näin näkyvän hankkeen päätöksenteossa ja kumppanivalinnassa ei siis yksinkertaisesti olisi voinut olla sijaa yhdellekään virheelle, jossa kaupalliset tavoitteet olisivat ajaneet maisemansuojelun tai luontoarvojen turvaamisen edelle. Ja samaa tinkimättömyyttä edellytimme kaikilta valitsemiltamme kumppaneilta.

Todettakoon vielä, että Kuru Resortin tarkoitus oli palvella matkailijoita niin, että samaan aikaan majoittujia koko 34 hehtaarin alueella olisi enintään 30 kerrallaan.

 

3. Hankkeen jatko

Uskomme, että ELY-keskus on toiminnassaan sekä johdon- että oikeudenmukainen ja tekee arvokasta työtä. Mutta parantamisen varaa on aina. Halusimme jakaa omat kokemuksemme myös siitä syystä, että vaikka hankkeemme oli vasta alkuvaiheessa, se herätti niin suurta kiinnostusta, että olisi vähintäänkin omituista, jos emme kertoisi mitä hankkeelle on tapahtunut, siihen johtaneita syitä ja omia ajatuksiamme.

Arvostamme kaikkien asianomaisten mielipiteitä ja kannanottoja, kiitämme saamastamme kannustuksesta ja tuesta ja toivotamme tässä vaiheessa hyvää kesää. Me uskomme, että Kurun kaltaisia hyvinvointi-soluja tulee tähän maahan vielä syntymään ja kannustamme muitakin miettimään ratkaisuja, joilla suomalaisen maaseudun elinvoimaisuutta, ihmisten hyvinvointia ja luonnon hyvinvointia voidaan vahvistaa. Rauha maassa ja katse eteenpäin 🙂

ELY-keskus totesi valituksessaan, että ”Iso Majajärvelle on ominaista karu ja jylhä luonto, jossa ihmistoiminta ei näy”. Osoituksena sille, että emme ole ELY-keskuksen toimintaperiaatteita vastaan, alamme valmistelemaan Kuru Resortin maa-alueen monimuotoisuuden varjelemiseksi hakemusta ELY-keskuksen METSO-luonnonsuojeluohjelmaan.

Iloista kesää kaikille toivottaen,

Jutta & Juha

2 thoughts on “Viimeiset vatvomiset ;)

  1. ”Me uskomme, että Kurun kaltaisia hyvinvointi-soluja tulee tähän maahan vielä syntymään ja kannustamme muitakin miettimään ratkaisuja, joilla suomalaisen maaseudun elinvoimaisuutta, ihmisten hyvinvointia ja luonnon hyvinvointia voidaan vahvistaa. ”

    Toki niitä syntyy. Ei vaan pirkanmaan ely:n alueelle. Ulkomainen rahavirta Suomeen on pahasta, samoin luonnosta nauttiminen, hiljaisuus, hyvinvointi, työpaikat, yrittäminen, jne. Toivottavasti jossain päin edes osataan käyttää tervettä maalaisjärkeä näissä asioissa. Kaikkea hyvää Jutta ja Juha!

  2. ”Meidän näkökulmastamme on eriskummallista, että saman ELY-keskuksen elinkeinotoiminnasta vastaavat virkamiehet näkevät hankkeen hyvänä ja saman koneiston ympäristötoiminnasta vastaavat puolestaan vastustavat. Voiko siis olla niin, että talon sisällä ei nyt tieto oikein kulje?”

    Ei tuo välttämättä tiedon kulkemattomuudesta johdu. ELY-keskuksen sisällä eri virkamiehillä on vaan vastuullaan erilaiset tehtävät. Osan virkamiehistä tehtävänä ELY-keskuksessa on edistää elinkeinoelämää ja osan vaikkapa ympäristöä. Nämä ovat osin keskenään ristiriitaisia tavoitteita. Jos esimerkiksi jonkun kyläalueen osalta on kunnan päättävissä elimissä kaavojen kautta tarkoituksellisesti tai vahingossa linjattu, että sen kyläalueille ja niiden lähiympäristöön ei saa elinkeinoelämää, uudisrakentamista tai uusia vakituisia asukkaita merkittävässä määrin enää tulla, vaan rakentaminen tulee keskittää keskuksiin, niin sitten ympäristöasioita valvova viranomainen valvoo sitä, ettei kaavan normeja ylitetä rakentamisoikeuksien tms. osalta. Jotta asiaa valvovan viranomaisen näkemys muuttuisi, pitäisi kaupungin muuttaa ensin kaavaa alueella selvästi korkeamman rakennusoikeuden sallivaksi. Kaavan muuttaminen onnistuu, jos kunnan poliitikot kannattavat kaavan muuttamista ja rakentamisen sallimista suuremmassa määrin, mutta kaavan muuttaminen vie aikaa: kunnasta ja kohteesta riippuen puolesta vuodesta useampaan vuoteen – ellei kaavasta tule valituksia oikeuteen, jotka hidastavat kaavojen lainvoimaiseksi tuloa. Maaseudun elinvoimaa edistävä ELY-keskuksen viranomainen puolestaan yrittää saada samoissa kylissä yritystoimintaa ylläpidettyä tai laajennettua. Se ei ole ihan harvinainen tilanne, että ELY-keskuksen sisällä yritystoiminnan intressit ja kaavoituspuolta valvovien viranomaisten näkemykset ovat keskenään ristiriidassa. Kukin valvoo ja edistää sitä, mikä on heidän oma tehtävänsä. Asiat ovat niin monimutkaisia ja erikoistumista vaativia, että tuskin esimerkiksi joku investointitukiin erikoistunut virkamies edes osaisi ottaa kantaa vaikkapa rakennuslupakysymykseen, jota puolestaan joku toinen virkamies arvioi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *